ชมรมคนรักค่าว > สมุดเขียนค่าว

ประวัติอำเอแม่ออน เชียงใหม่

(1/1)

เดอะจิ๊กุ่ง:ประวัติอำเอแม่ออน เชียงใหม่


ขอยอหัตถา วันตากราบนบ ตั้นตี้เคารพ ครบทุกเขตขาม
อันตั๋วข้านี้ บอกจี๊ก่อนถาม เครือออนจื้องาม นามแฝงแห่งข้า
จักขอไขขาน ตำนานแหล่งหล้า แม่ออนเป็นมา เก่ากี๊
แม่ออนนี้หนา ตำรากล่าวจี๊ จื้อลำน้ำนี่ แม่ออน
เป็นแหล่งรวมน้ำ ไหลจากสิงขร แม่ก๊ะขุนออน ห้วยหกแม่กิ้ง
รวมกั๋นไหลจร สีออนปิ้งหลิ้ง ไหลเรื่อยลงปิง เสี้ยงสุด
คนสองฝั่งออน บ่หย่อนบ่หยุด ขุดปลูกฝังอั้น ทำนา
ในสมัยโน้น ชุมชนแน่นหนา เรียงรายลงมา ดาสองฝั่งได้
ต้นน้ำออนเหนือ ไหลเหลือออนใต้ ปล๋ายน้ำเวียงจัย แจ้จ๊าง
บ้านน้อยบ้านออน ผ่อนไปต๋ามต๊าง ไหลอาบแผ่กว้าง ลงปิง
ชนสองฝั่งน้ำ สมนามแต้จริ๋ง แม่ออนคะนิง สมคิงใฝ่อ้าง
แจ้จ๊างดอนปิน เป็นถิ่นปลูกสร้าง ตี้ทำการตาง แขวงรัฐ
เทศาิบาล บ้านเมืองเคร่งครัด จัดแขวงเขตกั้น หัวเมือง
แขวงแม่ออนนั้น เกิดตันแก๋งเขือง เป๋นแขวงหัวเมือง เจียงใหม่แหล่งหล้า
อยู่ในสมัย แห่งเราเจ้าข้า เจ้าอินทว โรรส
รุ่งเรืองมานาน ทางก๋ารกำหนด จำเริญบ่ลด เรืองรอง
แม่ออนก่อนนั้น จาวบ้านทั้งผอง หลายเผ่าพันธุ์ปอง ปกครองทั่วหน้า
ลุมาเถิงปี๋ สองสี่สี่ห้า พวกเงี้ยวมันมา เข้ายึด
เผาตี้ทำก๋าร ไฟผลาญทึดทึด ยึดเผาโฮงเหล้า วอดวาย
ตางก๋ารจึ่งย้าย ไปสร้างบ่ไกล๋ ด้านเหนือขึ้นไป หล่ายออนตี้หั้น
”สันกำแปง”ไจย จื้อใหม่ว่าอั้น จำเริญคืนวัน สรรพ์เสร็จ
สามสิบเมษา สองห้าสามเจ็ด แยกเขตว่าอั้น ปกครอง
กิ่งใหม่แห่งนี้ มีจื้อหนสอง “แม่ออน”สมปอง ผองรอบ่เก้อ
ประกาศสัจจั๋ง เสียงดังเหย้อเหย้อ ยุคนายอำเอ “อมรทัศน์”
อันนามสกุ๋ล คุณว่าชัดชัด “นิรัศยกุล”อั้น สมนาม
แต่งตั้งบ่จ๊า หัวหน้าประจ๋ำ คนแรกลือนาม จ๋ำจื่อแม่นมั่น
ปลัด”ชุมพร แสงมณี”อั้น เอาก๋ารเอางาน ดีแต๊
โฮงเฮียนบ้านหลวย จ้วยเฮาแต๊แต๊ บ่หมีข้อแม้ สังเลย
ยกอาคารไม้ หื้อใจ๊เฉยเฉย บ่คิดก้าเลย สะเบยว่าอั้น
อยู่ในโฮงเฮียน พากเพียรแม่นมั่น นับปี๋เดือนวัน เร่งพัฒน์
ได้งบประมาณ หลายล้านแม่นตั๊ด จัดแต่งก่อสร้าง อาคาร
สวนแพะวันตก ยกฮื้อตางก๋าร เปิ้นแปล๋งอาคาร ตี้ว่าก๋ารสร้าง
หนึ่งปี๋สำเร็จ เสร็จพลันสมอ้าง จึงห้างงานบุญ สุดซ๊อย
กล๋างเดือนตุลา สองพันห้าร้อย สามสิบปล๋ายหน้อย แปดปี๋
ออนหลวยตี้ฮัก ข้าจักจ๋ำหนี้ ขอบคุณไมตรี มีกั๋นจุผู้
ยังเป็นสมัย “ชุมพร”นักสู้ “สามขอ”ปอดู ม่วนล้ำ
แต่นั้นต้นมา จ้วยปาจ้วยก๊ำ พระธาตุแลถ้ำ ปิงปา
ผาตั้งธาตุไท้ ตั้นได้ฮักษา ถ้ำธาตุแถมนา ฮักษาจึ่งกุ้ม
พัฒนามา ประชาโอบอุ้ม สามัคคีจุมนุม ทั่วท้วน
ลุเถิงดิถี โสรีลาล้วน วันตี้แปดถ้วน สมบูรณ์
กันยามาศพ้อง สองห้าห้าศูนย์ นัดหมายทำบุญ เลี้ยงพระเปิดป้าย
หมู่เฮาสุขี ยินดีตี้ได้ เลื่อนสูงขึ้นไป ฐานะ
ยกเป็นอำเอ เสนอก๋าละ เฉลิมองค์พระ ราชัน
วโรกาสไท้ ธได้สุขสันต์ แปดสิบครบครัน พรรษาว่าอั้น
แม่ออนกำเนิด เกิดได้แม่นมั่น เป็นอำเอพลัน ปี๋นั้น
จึงนายอำเอ คนแรกขึ้นจั๊น จื้อนั้น"รพินทร์ ถาวรพันธ์"
หัวหน้า"พูนศักดิ์ เกษศิริ"ขวัญ ผันตั๋วโดยพลัน เจียงใหม่เมืองแก้ว
คนอยู่มีจัย คนไปผ่องแผ้ว แคล้วคลาดัยยา เน้อครับ
ขอหื้อสุขี อยู่ดีมีทรัพย์ ขอนับตั้นด้วย ดวงมาลย์
ร่วมใจ๋ร่วมจิต ร่วมคิดสืบสาน ร่วมก๋ารร่วมงาน วงศ์วานหนุ่มเฒ่า
สืบฮีตสืบฮอย ป๊อยละแบบเบ้า วัฒนธรรมเฮา อย่าละ
รัตนะสาม สยามเทวะ พระฮักษาอั้น แม่ออน
ขอจบกลอน กล๋อนสาส์นค่าวสร้อย ข้าน้อยขอวางลง ก่อนแลนายเหย.


_________________

เครือออน

ฮู้จักอยู่ ฮู้จักกิ๋น ฮู้จักใจ๊ / อยู่เต้าตี้ดิน กิ๋นเต้าตี้ได้ ใจ๊เต้าตี้มี
คำขวัญอำเอแม่ออน


"ผาตั้งธาตุคู่เมือง รุ่งเรืองฟาร์มโคนม รื่นรมย์น้ำพุร้อน เมืองออนถ้ำแสนงาม"
สวัสดี เจ้าปี้นายน้อง หนุ่มเฒ่าสาวย้อง เพื่อนพ้องตังหลาย
ค่าวสร้อยบทนี้ จักจี๊ขยาย แหล่งท่องเที่ยวไทย ในแม่ออนหั้น
เมืองออนอยู่ใน เจียงใหม่ว่าอั้น เฉียงเหนือตะวัน ออกทิศ
ห่างจากตั๋วเมือง เจียงใหม่ไปนิด คิดได้สี่สิบ กิโล
ซุปเปอร์ล้วนล้วน ทางด่วนบ่โหล ทุกก๋าลก๋าโล แล่นโร่ถึงได้
ขอเจิญว่านเครือ เหนือตกออกใต้ จั๊กจวนกั๋นไป พบปะ
จุดแรกเป็นศรี สะหรีเต๋จ๊ะ พระธาตุผาตั้ง คู่เมือง
น้อมสักก๋าระ พระธาตุองค์เหลือง แล้วก้อยแอ่วเมือง แม่ออนแหล่งหล้า
บูรณะไว้ หลายปี๋ก่อนหน้า เจ้นศรีวิไจยา เจ้าตุ๊
ออกจากวัดไป เบื้องซ้ายบรรลุ แหล่งบรรจุอั้น นมโค
รวมน้ำนมดิบ หลายสิบหลายโหล หลายหมื่นกิโล นมโคเสริมสร้าง
วิสาหกิจ โคนมผาตั้ง แถมหลายตี้ตาง จ้าดนัก
น้ำพุร้อน เมืองออนฮ้องตั๊ก สันก๋ำแปงอั้น จื้อเดิม
พักเฮือนจุดเน้น พักเต็นท์จัดเสริม แจ้น้ำฮ้อนเติม เสริมสระน้ำว่าย
จักจัดเดย์แคมป์ พักแรมก็ได้ เล่นรอบกองไฟ ม่วนล้ำ
ถ้ำดอยศิลา นมผาหยาดน้ำ เป๋นธาตุในถ้ำ งามดี
พระลับลี้พักตร์ ก้อกหมากฤๅษี หัวนาคนาคี วารีไหลดั้น
หินงอกหินย้อย ใหญ่หน้อยก่อกั้น ล่อแสงระวรรณ วาววับ
ยังมีแถมหลาย มากมายเกินนับ จักกลับมาอู้ แถมรา
หมดเวลา ลงเพียงเต้าอี้ เต้านี้ขอวางลง ก่อนแลนายเหย.

_________________

เครือออน

ฮู้จักอยู่ ฮู้จักกิ๋น ฮู้จักใจ๊ / อยู่เต้าตี้ดิน กิ๋นเต้าตี้ได้ ใจ๊เต้าตี้มี

TANAN:
ยินดียิ่งแล้ว มิตรแก้วสหาย จิ๊กุ่งป้อจาย มาผายค่าวสร้อย
เอาค่าวเครือออน สองต๋อนสองสร้อย มาร้อยมาเรียง ตั๊ดนี้
รอเหล่าเมธา มาจ๋ามาจี๊ ใผบ่มาจี้ มาไจ
เมธีค่าวจ๊อย หายจ้อยไปไหน บ่มีสักราย มาไขต่อถ้อย.

เดอะจิ๊กุ่ง:
ค่าวยังมีหลาย  บรรยายเอาไว้  แต่ยังบ่ได้  เอามา
บันทึกเอาไว้  ในเว็บนี้หนา  ย้อนว่าเวลา  ม่อนข้ามีหน้อย อิอิ

ไหว้สาอาจ๋ารย์ครับ
ว่างๆ จะเอามาลงเพิ่มครับ
ช่วงนี้มัวกึ๊ดเรื่องก๋ารเรื่องงานครับ
บ่ค่อยมีเวลาหื้องานอดิเรกสักเต้าใดครับ อิอิ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ